Καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα στους διαβητικούς ασθενείς της μελέτης Europa
Αποτελέσματα της υπομελέτης Persuade

ACC, New Orleans, 7-10 Μαρτίου 2004
<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Τα οφέλη της αγωγής με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (αΜΕΑ) στη δευτερογενή πρόληψη του εμφράγματος του μυοκαρδίου και της καρδιακής ανεπάρκειας, έχουν αποδειχθεί. Η διεθνής πολυκεντρική μελέτη Europa (European trial on reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary artery disease)[1] που συμπεριέλαβε περισσότερους από 12.000 ασθενείς, έδειξε ότι ο αναστολέας του αΜΕΑ περινδοπρίλη βελτιώνει σημαντικά την καρδιαγγειακή έκβαση σε όλους τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ανεξάρτητα από το αρχικό επίπεδο κινδύνου.
Οι διαβητικοί αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων και οι εκβάσεις τείνουν να είναι χειρότερες, σε κάθε περίπτωση, απ' ό,τι σε μη διαβητικούς.
Σε μια υπομελέτη της Europa, την Persuade (Perindopril Substudy in coronary artery disease and diabetics)[2], οι ερευνητές μελέτησαν την υποομάδα των διαβητικών, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι οι ευεργετικές επιδράσεις της περινδοπρίλης στο γενικό πληθυσμό της μελέτης παρατηρούνται και σε αυτή την υποομάδα του πληθυσμού.
Στη μελέτη PERSUADE εξετάστηκαν οι επιδράσεις της περινδοπρίλης όταν αυτή προστίθεται στην καθιερωμένη αγωγή ασθενών με διαγνωσμένο διαβήτη κατά την ένταξή τους στην Europa. Η υποομάδα των διαβητικών περιελάμβανε το 12% περίπου του συνολικού πληθυσμού της μελέτης (1.502 άτομα από τα 12.218). Όλοι οι ασθενείς της Europa είχαν τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο (προηγούμενο ΕΜ ή επαναγγείωση), χωρίς κλινικά σημεία καρδιακής ανεπάρκειας. Κατά την ένταξη, το 85% των ασθενών ήταν άντρες και το 65% είχαν υποστεί προηγούμενο έμφραγμα.
Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της Persuade ήταν το ίδιο με εκείνο της Europa: συχνότητα καρδιαγγειακής θνησιμότητας, μη μοιραίου εμφράγματος του μυοκαρδίου ή καρδιακής ανακοπής με επιτυχή ανάνηψη.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 4mg περινδοπρίλη για 1 μήνα και στη συνέχεια η δόση αυξήθηκε στα 8mg, μία φορά την ημέρα. Ακολούθησε διπλή τυφλή τυχαιοποίηση σε περινδοπρίλη 8mg ή placebo μια φορά την ημέρα για 60 μήνες. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 4,2 έτη. Οι συμμετέχοντες στην Persuade είχαν ίδια χαρακτηριστικά κατά την ένταξη με το συνολικό πληθυσμό της Europa, εκτός από τη μεγαλύτερη συχνότητα υπέρτασης και περιφερικής αρτηριοπάθειας.
Κατά την παρακολούθηση επιβεβαιώθηκε ότι οι διαβητικοί διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο: 14,1% των ασθενών της Persuade υπέστησαν καρδιαγγειακό θάνατο, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή καρδιακή ανακοπή έναντι μόλις 8,95% των ασθενών στην Europa.
Η χορήγηση περινδοπρίλης στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και διαβήτη, πέτυχε μείωση του σχετικού κινδύνου καρδιαγγειακής θνησιμότητας, μη μοιραίου εμφράγματος μυοκαρδίου ή καρδιακής ανακοπής, κατά 19%. Ο κίνδυνος μοιραίου/μη μοιραίου ΕΜ μειώθηκε κατά 23% και ο κίνδυνος νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 46%.
Η μείωση του σχετικού κινδύνου με περινδοπρίλη στα πρωτεύοντα και στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν ίδια στην υποομάδα των διαβητικών με τη μείωση στον κύριο πληθυσμό της Europa, αλλά το απόλυτο όφελος ήταν μεγαλύτερο απ' ό,τι στο συνολικό πληθυσμό ασθενών με στεφανιαία νόσο.
Η δράση της περινδοπρίλης δε σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση κατά την ένταξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υπομελέτης. Η μείωση του σχετικού κινδύνου που επιφέρει το φάρμακο έναντι του placebo ήταν ίδια, ανεξάρτητα από την αρτηριακή πίεση κατά την ένταξη. Ομοίως, η δράση της περινδοπρίλης δε σχετίζεται με το βαθμό μείωσης της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα οφέλη της περινδοπρίλης παρατηρήθηκαν σε άτομα που δεν παρουσίασαν μείωση της αρτηριακής πίεσης όταν ακολούθησαν αγωγή με περινδοπρίλη κατά την ανοιχτή φάση της μελέτης. Οι ερευνητές πιστεύουν, επομένως, ότι η συμβολή της μείωσης της αρτηριακής πίεσης στο κλινικό όφελος που παρέχει η αγωγή με περινδοπρίλη είναι λιγότερο σημαντική απ' ό,τι θεωρείτο αρχικά.
Η Persuade δείχνει ότι η περινδοπρίλη επιτυγχάνει όμοια μείωση του σχετικού κινδύνου στους διαβητικούς και μεγαλύτερο απόλυτο όφελος, συγκριτικά με τον συνολικό πληθυσμό ασθενών με στεφανιαία νόσο στην Europa.
Η χορήγηση περινδοπρίλης προλαμβάνει ένα καρδιαγγειακό θάνατο ή μη μοιραίο έμφραγμα του μυοκαρδίου ανά 27 ασθενείς κάθε 4 έτη, σύμφωνα με τον κύριο ερευνητή, καθηγητή Κ. Fox.

Βιβλιογραφία
1. Fox KM, Remme WJ, Daly CA et al. Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Europa study: Results from the Persuade sub-study. Presented at the Late-Breaking Clinical Trials session at the American College of Cardiology (ACC) annual congress, New Orleans, 10 March 2004.
2. Europa Study Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003; 362:782-788. 


ΗΟΜΕPAGE