Ιατρικά μηχανήματα Αττικής 10/05

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Αυξήσεις κεφαλαίου
· Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "Act Medical Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας ιατρικών ειδών", που εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, μετά από απόφαση της ΓΣ των μετόχων.
Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε 60.000 ευρώ και διαιρούνταν σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε και καταβλήθηκε όλο από τους ιδρυτές του όπως ορίζει το καταστατικό. Με απόφαση της ΓΣ των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 72.000 ευρώ με την έκδοση 24.000 νέων ονομαστικών μετοχών με την καταβολή μετρητών.
Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 132.000 ευρώ και διαιρείται σε 44.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

 

 

HOMEPAGE