Φαρμακευτικές εταιρείες Αττικής 10/05

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Νέα ΔΣ
· Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας "Fresenius Kabi Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων", που εδρεύει στον δήμο Αγ. Παρασκευής, μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους John Robert Ducker από τον Ronald Rousseau. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του ΔΣ, του οποίου η θητεία λήγει το Φεβρουάριο του 2006, έχει ως εξής: πρόεδρος του ΔΣ ορίσθηκε ο Ronald Rousseau από τη Γαλλία και αντιπρόεδρος ανέλαβε ο Marc James Gerald Crouton επίσης από τη Γαλλία. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανέλαβε ο Γεώργιος Μαγαλιός από τη Βέροια Ημαθίας. Επίσης, με την ιδιότητα του μέλους μετέχει στο ΔΣ και ο Manuel Alexandre Lopes Vitorino από τη Γαλλία. Στον πρόεδρο του ΔΣ Ronal Rousseau και στον αντιπρόεδρο Marc James Gerard Couton ανατέθηκε η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Τροποποίηση καταστατικού
· Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας "Meditrina φαρμακευτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης). Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκαν από τη Βασιλική Βασιλείου Κρομμύδα τα ανήκοντα σε αυτήν 360 εταιρικά της μερίδια προς τους Αλέξανδρο Αλεξίδη και Δημήτριο Σπυριούνη ανά 180 εταιρικά μερίδια στον καθένα. Μετά τη μεταβίβαση αυτή εταίροι της ανωτέρω εταιρείας είναι οι: Αλέξανδρος Αλεξίδης με 180 ετ. μερίδια αξίας 5400 ευρώ, Δημήτριος Σπυριούνης με 180 ετ. μερίδια αξίας 5400 ευρώ, Ειρήνη Ρασσιά με 60 ετ. μερίδια αξίας 1800 ευρώ, Ιωάννα Ρασσιά με 60 ετ. μερίδια αξίας 1800 ευρώ και Γεωργία Κατραούρα με 120 ετ. μερίδια αξίας 3600 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 18.000 ευρώ και διαιρείται σε 600 ετ. μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα. Διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε ο Αλέξανδρος Αλεξίδης.

 

 

HOMEPAGE