Επιχειρήσεις σχετικές με ιατρικά μηχανήματα Αττικής

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

Τροποποιήσεις καταστατικών
- Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας "Polycare ιατρικά και νοσοκομειακά είδη ΕΠΕ". Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρονται στην έδρα της εταιρείας και στο εταιρικό της κεφάλαιο. Έτσι, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στην οδό Φωκίδος 24, το εταιρικό της κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά 34.392 ευρώ. Κατόπιν τούτου, το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 51.000 ευρώ και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά από τους μόνους εταίρους και διαχειριστές της εταιρείας Ιωάννη Κοτσαρίνη και Αθανάσιο Βογιατζή ισομερώς.
- Οι εταίροι της εταιρείας "ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ - Αντιπροσωπείες ιατρικών ειδών ΕΠΕ", κ.κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, έμπορος, Λεωνίδας Ασμάτογλου, ιδ. υπάλληλος, Γεώργιος Κατσόρχης, ιδ. υπάλληλος και Ιωάννης Ρηγάλος, επίσης ιδ. υπάλληλος προέβησαν στις παρακάτω τροποποιήσεις του καταστατικού της. Συγκεκριμένα, μετέτρεψαν και στρογγυλοποίησαν την αξία του ετ. μεριδίου από 10.000 δρχ. σε 30 ευρώ και προσδιόρισαν το ετ. κεφάλαιο από 10.000.000 δρχ. σε 30.000 ευρώ με παράλληλη αύξηση κεφαλαίου κατά 692, 97 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων ετ. μεριδίων. Επίσης, προχώρησαν σε αύξηση του ετ. κεφαλαίου της εταιρείας (πλην της ανωτέρω γενόμενης) κατά 75.000 ευρώ με την έκδοση 2.500 νέων ετ. μεριδίων με την καταβολή μετρητών. Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλεξάνδρου Σούτσου 18 και ασχολείται με την εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, εργαλείων και ανταλλακτικών προσθέσεων μελών ανθρωπίνου σώματος. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 40 χρόνια και το συνολικό κεφάλαιό της, μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, ανέρχεται σε 105.000 ευρώ και διαιρείται σε 3.500 ετ. μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ. Ο Νικόλαος Γεωργόπουλος κατέχει 1575 ετ. μερίδια, ο Λεωνίδας Ασμάτογλου κατέχει επίσης 1575 ετ. μερίδια, ο Γεώργιος Κατσόρχης κατέχει 175 ετ. μερίδια και ο Ιωάννης Ρηγάλος κατέχει επίσης 175 ετ. μερίδια. Διαχειριστές έχουν ορισθεί οι: Νικόλαος Γεωργόπουλος και Λεωνίδας Ασμάτογλου.
- Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας "Novadental ΕΠΕ" που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων, Βερανζέρου 23Α. Ειδικότερα, οι εταίροι της εταιρείας Γεώργιος Γιαννουδοβάρδης, έμπορος και ο Αλέξανδρος Βασατής, εμπορικός αντιπρόσωπος αποφάσισαν την παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά 10 έτη (τώρα λήγει τον Σεπτέμβριο του 2015) και τη μετατροπή του κεφαλαίου σε ευρώ με αύξηση 10,70 ευρώ. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 36.000.000 δρχ. ή το αντίστοιχο σε ευρώ 105.649,30 και μετά την αύξηση των 10,70 ευρώ, σήμερα είναι 105.660 ευρώ. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 3.522 ετ. μερίδια ονομ. αξίας εκάστου 30 ευρώ. Ο Γεώργιος Γιαννουδοβαρδής έλαβε 1761 ετ. μερίδια και ο Αλέξανδρος Βασατής έλαβε επίσης 1761 ετ. μερίδια.

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
- Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στα εταιρικά μερίδια της εταιρείας "Μεντικρέστ - Εμπορία ιατρικών ειδών και μηχανημάτων ΕΠΕ". Ειδικότερα, ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Καλαφατάς μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν 500 ετ. μερίδια ονομ. αξίας 30 ευρώ το καθένα προς τον άλλο εταίρο Ιωάννη Μαγκλή και αποχώρησε από την εταιρεία. Έτσι, η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη με την επωνυμία "Μεντικρέστ - Γιάννης Μαγκλής Εμπορία ιατρικών ειδών μονοπρόσωπη ΕΠΕ" και εδρεύει στην οδό Ευεργέτου Γιαβάση 32. Το κεφάλαιό της ανέρχεται σε 30.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1000 ετ. μερίδια ονομ. αξίας 30 ευρώ το καθένα. Διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε ο μοναδικός πλέον εταίρος Ιωάννης Μαγκλής.

Συγχώνευση εταιρειών
- Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες "Ορθοδυναμική Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων Υγείας - ομορφιάς και ορθοπαιδικών ειδών" με έδρα το δήμο Αθηναίων, "Reflex ανώνυμη βιοτεχνική και εμπορική εταιρεία ορθοπαιδικών ειδών" με έδρα το δήμο Μοσχάτου και "Dynamic Healthcare ανώνυμη εμπορική εταιρεία ορθοπαιδικών ιατρικών και παραφαρμακευτικών ειδών" με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη. Η εταιρεία "Reflex ανώνυμη βιοτεχνική και εμπορική εταιρεία ορθοπαιδικών ειδών" διαγράφηκε από το Μητρώο ΑΕ.

Λύση εταιρείας
Η εταιρεία "Αρωγός ανώνυμη εταιρεία εμπορίας και αντιπροσώπευσης ιατρικών, φαρμακευτικών και άλλων ειδών" λύθηκε, ετέθη σε εκκαθάριση και διαγράφηκε από το Μητρώο ΑΕ.

Ιατρικά μηχανήματα επαρχίας - Θεσσαλονίκη
- Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας "Αγγειόραμμα ΕΠΕ - αντιπροσωπείες φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων ΕΠΕ" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κατσιμίδου 4. Συγκεκριμένα, οι εταίροι της εταιρείας κ.κ. Κωνσταντίνος Σίρμπος, έμπορος από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και Πέτρος Ιωαννίδης, έμπορος από την Καβάλα αποφάσισαν την αύξηση και μετατροπή του ετ. κεφαλαίου. Ειδικότερα, το ετ. κεφάλαιο από 10.000.000 δρχ. μετατράπηκε σε ευρώ, στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 70.612,97 ευρώ και έτσι σήμερα ανέρχεται σε 99.960 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.332 ετ. μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο.ΗΟΜΕPAGE