Φαρμακευτικές εταιρείες Επαρχίας

<<< Προηγούμενη σελίδα

 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "Ν. Τοτικιδης παραφαρμακευτικά προϊόντα ανώνυμη βιοτεχνική εμπορική εταιρεία (Totifar ABEE)" με απόφαση της τακτικής ΓΣ των μετόχων της εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο που αρχικά είχε ορισθεί σε 100.000.000 δρχ. και διαιρούνταν σε 100.000 μετοχές ονομ. αξίας 1.000 δρχ. εκάστης, με απόφαση της τακτικής ΓΣ των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.529,71 ευρώ στα πλαίσια της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με παράλληλη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 3 ευρώ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 300.000 ευρώ και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οι κ.κ. Ιωάννης Κόκκινος, Ιωακείμ Λυγνός και Αθανάσιος Μέντας, κάτοικοι Θήρας συνέστησαν στην Κοινότητα Οίας - Θηρασίας Κυκλάδων μία νέα εταιρεία με την επωνυμία "Φαρμακευτική Αιγαίου ΕΠΕ". Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και λοιπών συναφών προϊόντων, καθώς και η πώλησή τους χονδρικώς και λιανικώς. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αόριστη και το κεφάλαιό της ανέρχεται σε 18.000 ευρώ διαιρούμενο σε 600 ετ. μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο. Ο εκ των εταίρων Ιωάννης Κόκκινος κατέβαλε 9.000 ευρώ και έλαβε 300 ετ. μερίδια. Ο Ιωακείμ Λυγνός κατέβαλε 4.500 ευρώ και έλαβε 150 ετ. μερίδια και ο Αθανάσιος Μέντας κατέβαλε 4.500 ευρώ και έλαβε 150 ετ. μερίδια. Διαχειριστής της εταιρείας ανέλαβε ο Ιωακείμ Λυγνός, κάτοικος Βόθωνα Θήρας Κυκλάδων.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Με απόφαση των εταίρων της εταιρείας "Κοσμοφάρμ ΕΠΕ" διορίστηκαν διαχειριστές της εταιρείας για αόριστο χρόνο οι: Αλεξάνδρα Φρέστα και Γεώργιος Φρέστας.


 


ΗΟΜΕPAGE