Φαρμακευτικές εταιρείες Αττικής

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μία νέα εταιρεία ιδρύθηκε στο δήμο Κηφισιάς με σκοπό την βιομηχανική παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φαρμάκων, καθώς και την αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία ονομάζεται "Alpha Generics Therapy - Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακων". Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε 99 χρόνια και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε 60.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Το πρώτο ΔΣ της εταιρείας, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του ΔΣ και λήγει με το διορισμό νέου ΔΣ από την τακτική ΓΣ που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του 2005, απαρτίζεται από τους: Ιωάννη Καπαχτσή, συνταξιούχου από το Βογατσικό Καστοριάς, Χρήστο Καπαχτσή, γουνοποιό από την Καστοριά και Χαράλαμπο Καπαχτσή, επιχειρηματία επίσης από την Καστοριά.

ΝΕΑ ΔΣ
Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας "Φαρμανέλ Φαρμακευτική, Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία" του οποίου η θητεία λήγει τον Ιούνιο του 2004. Η νέα σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής: Πρόεδρος του ΔΣ ορίσθηκε ο Γεώργιος Κορομβόκης και Αντιπρόεδρος ανέλαβε ο Δημήτριος Μαυρομμάτης. Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ορίσθηκε ο Γεώργιος Μελισσάρης και μέλη ανέλαβαν οι: Ελένη Κάτσου, Αμβροσία - Βιολέττα Μαυρομμάτη και Βασίλειος Κάτσος. Την εταιρεία εκπροσωπούν οι Γεώργιος Κορομβόκης και Γεώργιος Μελισσάρης.

Εκλέχθηκε νέο ΔΣ στην εταιρεία "Π. Μπακάκος - Ανώνυμη Εταιρεία Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων" με θητεία μέχρι το Δεκέμβριο του 2008. Ειδικότερα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εκλέχθηκε ο Γεώργιος Μπακάκος και αντιπρόεδρος ανέλαβε ο Δημήτριος Κλώνης. Στο συμβούλιο μετέχουν με την ιδιότητα του μέλους και οι: Κλεομένης Κλώνης, Αθανάσιος Πανουσιάδης και Κλεόβουλος Σάσσης. Την εταιρεία εκπροσωπούν οι σύμβουλοι: Γεώργιος Μπακάκος, Δημήτριος Κλώνης, Κλεομένης Κλώνης, Αθανάσιος Πανουσιάδης και Κλεόβουλος Σάσσης, καθώς και ο προϊστάμενος λογιστηρίου Ιωάννης Καμπουράκης.

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας "Farmatom - Θωμάς Τσέκας, Φαρμακαποθήκη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ", κ. Θωμάς Τσέκας, έμπορος-φαρμακέμπορος από τους Ραφταναίους Ιωαννίνων, ο οποίος εκπροσωπεί και το σύνολο των ετ. μεριδίων και του ετ. κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε τα εξής: τη μετατροπή της ονομ. αξίας εκάστου ετ. μεριδίου από δρχ. σε ευρώ και τον καθορισμό της αξίας του από 10.000 δρχ. σε 30 ευρώ, τη μετατροπή του ετ. κεφαλαίου από 6.000.000 δρχ. σε ευρώ και το οποίο μετατρεπόμενο ανέρχεται σε 17.608,22 ευρώ και την αύξηση του ετ. κεφαλαίου κατά 391,78 ευρώ με καταβολή μετρητών από τον εταίρο. Έτσι, το ετ. κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 18.000 ευρώ διαιρούμενο σε 600 ετ. μερίδια ονομ. αξίας 30 ευρώ το καθένα.

Πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Αττική Φαρμακαποθήκη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία" μετά από απόφαση της ΓΣ των μετόχων. Το ποσό της αύξησης ανέρχεται σε 19.589,15 ευρώ.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας "Φαρμακευτικά Προϊόντα Ardem ΕΠΕ" που εδρεύει στην κοινότητα Κρυονερίου Αττικής (21ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας). Οι μοναδικοί εταίροι Σταύρος Δέμος, φαρμακοποιός από την Τρίπολη Αρκαδίας, η Δήμητρα Δέμου, έμπορος από το Κρανίδι Ερμιονίδος και η Στέλλα Δέμου, φαρμακοποιός από την Αθήνα αποφάσισαν την μετατροπή της αξίας του ετ. κεφαλαίου και της ετ. μερίδας της ως άνω εταιρείας από δραχμές σε ευρώ. Κατόπιν, της μετατροπής η ονομ. αξία του ετ μεριδίου ορίσθηκε σε 29,35 ευρώ και η αξία του ετ. κεφαλαίου ορίσθηκε σε 17.610 ευρώ . Επειδή προέκυψε διαφορά μεταξύ της αξίας του καταβεβλημένου ετ. κεφαλαίου και της αξίας του ετ. κεφαλαίου που προκύπτει μετά τη μετατροπή από δρχ. σε ευρώ της αξίας του ετ. μεριδίου που ανέρχεται σε 1,78 ευρώ, οι εταίροι προέβησαν σε αύξηση του ετ. κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό με καταβολή μετρητών. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε 17.610 ευρώ διαιρούμενο σε 600 ετ. μερίδια αξίας 29,35 έκαστο. Ο Σταύρος Δέμος έγινε κάτοχος 360 ετ. μεριδίων, η Δήμητρα Δέμου 180 ετ. μεριδίων και η Στέλλα Δέμου 60 ετ. μεριδίων.

Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας "Γεώργιος Φράγκος ανώνυμη βιομηχανική εμπορική εταιρεία κατασκευών από αλουμίνιο και εμπορίας ειδών κιγκαλερίας, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, οικοδομικών και τουριστικών επιχειρήσεων" με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά τη σύστασή της ανερχόταν σε 20.000.000 δρχ. και διαιρούνταν σε 2.000 μετοχές ονομ. αξίας 10.000 δρχ. εκάστης, αυξήθηκε κατά 30.000.000 δρχ. με μετρητά και με την έκδοση 3.000 νέων μετοχών ονομ. αξίας 10.000 δρχ. έκαστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 50.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομ. αξίας 10.000 δρχ. Στη συνέχεια με άλλη απόφαση της ΓΣ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ με μείωση μέρους του κατά 35,14 ευρώ και με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 29,34 ευρώ, φθάνοντας συνολικά τα 146.700 ευρώ και διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομ. αξίας 29,34 ευρώ έκαστης. Τέλος με νεότερη απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 38.142,00 ευρώ με μετρητά και με την έκδοση 1.300 νέων μετοχών ονομ. αξίας 29,34 ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 184.842,00 ευρώ και διαιρείται σε 6.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 ευρώ.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εγκρίθηκε η απορρόφηση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου "Παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και καλλυντικών" που αποσχίσθηκε από την ΑΕ με την επωνυμία "Φαμαρ ανώνυμος βιομηχανική εταιρεία φάρμακων και καλλυντικών". Επίσης με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των 270.000 ευρώ με την έκδοση 9.000 νέων ονομ. μετοχών ονομ. αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Το ως άνω ποσό της αύξησης καλύφθηκε ολοσχερώς με την εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της "Φαμάρ ανώνυμου βιομηχανικής εταιρείας φαρμάκων και καλλυντικών" προς την εταιρεία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 330.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.000 ονομ. μετοχές, ονομ. αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΕ με την επωνυμία "Πφάϊζερ Ελλάς ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία φαρμακευτικών, χημικών προϊόντων και κτηνοτρόφων" με έδρα το δήμο Αθηναίων, της ΑΕ με την επωνυμία "Pharmacia Hellas ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία φαρμακευτικών προϊόντων" με έδρα το δήμο Κηφισιάς.
Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της απορροφούσης ΑΕ με την επωνυμία "Πφάϊζερ Ελλάς ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία φαρμακευτικών, χημικών προϊόντων και κτηνοτροφών". Συγκεκριμένα με απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων αυξήθηκε κατά 4.593.600 ευρώ με την έκδοση 153.120 νέων μετοχών, ονομ. αξίας 30 ευρώ της κάθε μιας. Η αύξηση καλύφθηκε από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσης ΑΕ με την επωνυμία "Pharmacia Hellas ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία φαρμακευτικών προϊόντων" με την καταβολή ποσού 12,24 μετρητών για στρογγυλοποίηση. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 23.543.100 ευρώ διαιρούμενο σε 784.770 ονομ. μετοχές, ονομ. αξίας 30 ευρώ της κάθε μίας.


 


ΗΟΜΕPAGE