Οι όροι απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών
σύμφωνα με το νόμο 3754/2009
( 15/05/09 )

<<< Προηγούμενη σελίδα


 

Ψηφίστηκε από την Βουλή και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ Τεύχος, Αρ. Φύλλου 43- 11/3/2009 ο νόμος 3754/2009, που καθορίζει τους όρους απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005. Οι βασικές διατάξεις έχουν ως εξής:
- Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό, σε εργάσιμη ημέρα, 24ωρη ανάπαυση, η οποία δε μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας.
- Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών φορολογούνται αυτοτελώς με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%.
- Το 50% του επιδόματος εφημερίας των διευθυντών ιατρών της Α΄ Ζώνης φορολογείται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%. Το μέτρο αυτό ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 για τους συντονιστές διευθυντές Α΄ Ζώνης. Για τις ανάγκες ερμηνείας του παρόντος νόμου εξομοιούται με συντονιστή διευθυντή κάθε διευθυντής που είναι μοναδικός στο Τμήμα του.
- Το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών ιατρών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.
- Αναδιαρθρώνεται η ιατρική υπηρεσία στη βάση οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών ιατρών μέσα στο σύστημα από τον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β΄ μέχρι το βαθμό του διευθυντή σε πολυδιευθυντικό σύστημα.
- Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών ορίζονται στα παρακάτω ποσά:
α. Διευθυντής 2.054 ευρώ
β. Επιμελητής Α΄ 1.759 ευρώ
γ. Επιμελητής Β΄ 1.468 ευρώ
δ. Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ

Αναλυτικά τις διατάξεις του νόμου μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ