Οι προτάσεις του υπουργείου Υγείας για ωράριο και εφημερίες νοσοκομειακών (26/03/08)

<<< Προηγούμενη σελίδα

 

 

Ο γεν. γραμμ. του υπουργείου Υγείας Αριστείδης Καλογερόπουλος έστειλε προς την ΟΕΝΓΕ  τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν στο ωράριο και τις εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών:
Κοινός τόπος και παραδοχή όλων, μετά και την τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ με εκπροσώπους του Υπουργείου, είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μορφή ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, εντατικοποίησης του ωραρίου, κυλιόμενου ωραρίου και διακινδύνευσης των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών. Τα σημεία που θα εκτελέσουν περιεχόμενο της κλαδικής συμφωνίας είναι τα εξής:
- Το επίδομα βιβλιοθήκης θα είναι αφορολόγητο, από την υπογραφή της κλαδικής Συμφωνίας.
- Αναδιαρθρώνεται η ιατρική υπηρεσία των νοσοκομείων, στην κατεύθυνση του πολυδιευθυντικού συστήματος και στο πλαίσιο των προτάσεων - τοποθετήσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα (πρόταση δέκα σημείων). Μικτή Επιτροπή του Υπουργείου και των νοσοκομειακών γιατρών εντός μηνός από την κατ' αρχήν συμφωνία θα καταρτίσει το νέο οργανόγραμμα της ιατρικής υπηρεσίας, ένταξης του ιατρικού προσωπικού και εξέλιξής του στο ΕΣΥ και θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της κλαδικής συμφωνίας.
- Μέχρι το τέλος του 2009, θα προσληφθούν 4.500 νοσοκομειακοί γιατροί, 3.200 ειδικευμένοι και 1.300 ειδικευόμενοι. Η κατανομή τους ανά ειδικότητα θα γίνει από μικτή επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ,
- Το πενθήμερο τακτικό πρωινό ωράριο γίνεται επτάωρο και χορηγείται ημερανάπαυση·(ρεπό) μετά από κάθε εφημερία αργίας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει οπό την υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας.
- Το σύνολο των εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών φορολογείται με συντελεστή 20%. Το μέτρο αυτό ισχύει από την υπογραφή της κλαδικής συμφωνίας.
- Το σύστημα των εφημέριων για το 2008 εκπονείται από την ιατρική υπηρεσία των νοσοκομείων και συνεχίζει να εκτελείται απρόσκοπτα, σύμφωνο με τις ανάγκες της υπηρεσίες. Οι γιατροί αμείβονται για τις εφημερίες αυτές σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.
- Το σύνολο των εφημεριακών αποδοχών των γιατρών, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί στις 31-12-2008 και όπως αναπροσαρμόζεται κατά την εισοδηματική πολιτική, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τακτικών αποδοχών των γιατρών και συνεχίζει να τους καταβάλλεται από 1-1-2009.
- Οι συντελεστές με βάση τους οποίους θα κατανεμηθούν στο ιατρικό προσωπικό (και βαθμό) οι εφημεριακές αποδοχές από 1-1-2009, θα καθοριστούν από μεικτή Επιτροπή στελεχών του Υπουργείου και εκπροσώπων της ΟΕΝΓΕ και θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της κλαδικής συμφωνίας.
- Για κάθε εφημερία που θα κάνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί από 1-1-2009 καθ' υπέρβαση των 4 για τους ειδικευμένους και των 6 για τους ειδικευόμενους θα αμείβονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την υπερωριακή εργασία.
- Κάθε εφημερία που γίνεται από 1-1-2009 καθ' υπέρβαση των 4 εφημέριων για τους ειδικευμένους και των 6 για τους ειδικευόμενους, είναι αφορολόγητη. Η αναφορά σε 4 για τους ειδικευμένους και 6 για τους ειδικευόμενους εφημερίες αφορά στις ενεργείς εφημερίες. Η αντιστοίχησή τους με μεικτές εφημερίες και εφημερίες ετοιμότητας, γίνεται κατ' αναλογία με τα ισχύοντα σήμερα ποσοστά αποζημίωσής τους σε σχέση με την αποζημίωση που καταβάλλεται για την ενεργή εφημερία.
- Συνίσταται Μεικτή Επιτροπή στελεχών του Υπουργείου και εκπροσώπων της ΟΕΝΓΕ προκειμένου να επεξεργαστούν τη διαμόρφωση του μισθολογίου από 1/1/2009 για τους νοσοκομειακούς γιατρούς όπως διαμορφώνεται με τις συνθήκες που θα προκύψουν από το νέο ωράριο των γιατρών με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Βασική παράμετρος του νέου μισθολογίου θα είναι το ποσοστό ενσωμάτωσης των εφημεριακών αποδοχών στις συντάξιμες αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών. Η πρόβλεψη εξάλλου ότι οι γιατροί από 1-1-2009 θα λαμβάνουν ανεξαρτήτως του χρόνου που δουλεύουν ακόμη και εάν κάνουν λιγότερες από 4 και 6 εφημερίες, οι ειδικευμένοι και οι ειδικευόμενοι γιατροί (αντίστοιχα) το σύνολο των εφημεριακών αποδοχών που ελάμβαναν κατά την 31-12-2008 αποτελεί εκ των πραγμάτων ριζική συνεισφορά στη διαμόρφωση του μισθολογίου. Όπως έχει διευκρινιστεί για τις πλέον των 4 για τους ειδικευμένους και τις 6 για τους ειδικευόμενους, εφημερίες, οι γιατροί θα αμείβονται υπερωριακά από 1/1/2009.
- Άμεσα οικονομικά οφέλη για τους νοσοκομειακούς γιατρούς για το 2008 είναι το αφορολόγητο του επιδόματος της βιβλιοθήκης, η εισοδηματική ενίσχυση για όσους εξελιχθούν με την εφαρμογή του πολυδιευθυντικού συστήματος, η επιπρόσθετη μία ώρα υπερωριακής εργασίας, που είναι συνέπεια της μείωσης του πρωινού τακτικού ωραρίου από 8ωρο σε 7ωρο και η πρόβλεψη για την αυτοτελή φορολόγηση κάθε μιας εφημερίας, με συντελεστή 20%.
Το σύνολο των προτεινόμενων σημείων και θέσεων αποτελεί σπουδαία προσφορά της πολιτείας και αναγνώριση του έργου των νοσοκομειακών γιατρών, είναι κατάκτηση των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων και πρόκριμα για τη δημιουργία ενός εργασιακού καθεστώτος και όρων άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, αντάξιου της επιστημοσύνης και της επαγγελματικής αξίας των Ελλήνων γιατρών.