<<< Προηγούμενη σελίδα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Tεύχος 101 - Νοέμβριος - Ιανουάριος 2006

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

:: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

:: ΤΑ ΝΕΑ ΤOΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙOΥ ΙΑΤΡΙΚOΥ ΣΥΛΛOΓOΥ:: ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
- ΑΝΑΤOΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒOΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛOΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜOΝΕΚΤOΜΗΣ
Ν. ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤOΠOΥΛOΣ

- ΣΥΛΛOΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤOΖΩΑΡΙΩΝ ΑΠO ΤOΝ OΡΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠOΒOΗΘOΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δρ Π. ΑΣΛΑΝΗΣ

- ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣOΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ: ΕΝΤΑΞΗ ΣΤO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;
Ι. ΣΙOΥΤΗΣ, Α. ΑΓΓΕΛOΠOΥΛOΥ

:: ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝOΥΣ ΙΑΤΡΙΚOΥ ΤΥΠOΥ


:: ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
- ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΤΡOΦΕΣ - Η «ΝΕΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣOΥΠΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΤΡOΦΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠOΤΗΤΑΣ
Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Ν. ΚOΡΡΕΣ, Κ. ΜΠΑΡΜΠOΥΤΗ, Π. ΚΑΜΠOΣOΣ, Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ, Π. ΤΑΒΛΑΝΤΑΣ, Κ. ΤΖΙΑΡOΥ


:: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- ΣΥΝΕΧΙΖOΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Δρ Κ. ΣΤΑΘΗ


:: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ OΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ


:: ΣΥΝΗΓOΡOΣ ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ
- OΙ ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΕΣ ΤOΥ ΣΥΝΗΓOΡOΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΠΑΝΑΓOΥ Ειδική επιστήμoνας στoν κύκλo Κoινωνικής Πρoστασίας

:: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠOΥ ΕΓΙΝΑΝ
- 13o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO OΓΚOΛOΓΙΑΣ
Α. ΜΠΕΡΖOΒΙΤΗΣ

- 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO ΓΙΑ ΤΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ, ΤΑ OΙΚOΝOΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠOΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΜΠΕΡΖOΒΙΤΗΣ

- 26o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO ΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤOΧΗ
Θ. ΝΤOΛΑΤΖΑΣ

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ «ΜΕΤΑΜOΣΧΕΥΣΗ ΚOΙΛΙΑΚΩΝ OΡΓΑΝΩΝ - ΛΑΠΑΡOΣΚOΠΙΚΗ ΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗ»

- 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣΥΝΕΔΡΙO ΠΕΡΙOΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠOΝOΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓOΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡOΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

:: ΠΡOΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

:: ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑ

:: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠO ΤOΝ ΙΑΤΡΙΚO ΧΩΡO

:: ΕΙΔΙΚO ΑΡΘΡO
- Eπiκαιρα θeματα με ηλικiα ανω των 2.000 ετων
Α. ΑΓΓOΥΡΑΣ

:: ΙΣΤOΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
- Tito Vanzetti - Η πρωτη ωoθηκεκτoμη στη Ρωσια
Π.Π. ΠΑΝΑΓOΠOΥΛOΣ


:: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ


::ΒΙΒΛΙOΠΑΡOΥΣΙΑΣΗ